JB Duke Hotel

230 Science Dr, Duke University West Campus
Durham, North Carolina 27708-0344
Phone: (919) 660-6400
Visit Website

JB Duke Hotel